Visjon

IL TRYs visjon:

Idrettslaget TRY – rom for alle, blikk for den enkelte.

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen.

Verdier

IL TRY baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett som er:

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier:

Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har IL TRY tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

 

IL TRYs egne verdier er:

ORGANISASJONSVERDIER:

· Åpenhet

Dette betyr at IL TRY skal kommunisere klart og tydelig til alle, og nå ut med relevant informasjon til de ulike gruppene i idrettslaget. Hjemmesiden skal utnyttes bedre til dette. I tillegg skal klubbens verdier og mål gjøres tydelig for medlemmene, i dette også hva som forventes av de ulike rollene i organisasjonen. IL TRY skal være en demokratisk organisasjon, og ha full åpenhet med hensyn til beslutninger og beslutningsprosesser. Alle skal bli sett og lyttet til, og samtidig bli gjort kjent med hva som forventes av dem.

· Samarbeid

Dette betyr at IL TRY skal ha fokus på samarbeid både internt og eksternt. Internt handler det om samarbeid på tvers av de ulike gruppene, utnytte kompetansen bedre, og legge til rette for dialog og erfaringsutveksling. Koordinering og prioritering av treningstider, dugnader, ulike sponsoravtaler og profileringstøy er viktig for at klubben skal fremstå som uniform med ett felles uttrykk. Eksternt handler det om et tettere samarbeid med for eksempel forbund, krets, skoler, kommunen, politikere, media, foreldre og andre ressurspersoner.

· Frivillighet

Dette betyr at IL TRY er tuftet på et enormt engasjement fra foreldre og andre ressurspersoner. Hovedtanken er at alle kan bidra med noe, og at dette vil ha en positiv effekt på det sosiale miljøet i klubben. På den ene siden handler det om å synliggjøre og verdsette det enorme engasjementet blant klubbens foreldre, på den annen side handler det også om at de frivillige må aksepterer klubbens overordnede verdier, visjon, regelverk og planer. Det forplikter å være frivillig i IL TRY. Samtidig skaper det glede og fellesskap.

AKTIVITETSVERDIER:

· Sosial

Dette betyr at IL TRY skal sikre at alle medlemmene opplever et fellesskap. Glede og trivsel skal stå i fokus, og det skal være en positiv og trygg atmosfære. I IL TRY snakker man godt til og om hverandre, både internt og eksternt. Klubben skal ha en stolt profil i lokalmiljøet. Alle medlemmene skal ha et tilbud, uansett nivå, og utvikling av sosiale ferdigheter er viktig.

· Allsidig

Dette betyr at IL TRY skal legge til rette for at klubbens medlemmer kan delta på flere idretter og at det samtidig oppfordres til det. Det skal tilbys aktiviteter tilpasset alder og modningsnivå, med den hensikt å beholde flest mulig lengst mulig.

· Kvalitet

Dette betyr at TRY IL skal ha gode og konkrete sportslige planer med avklart ambisjonsnivå som brukes aktivt. Klubben skal ha kompetente, kvalifiserte og engasjerte trenere på hvert årskull i hver gren. Det skal legges til rette for sportslig utvikling, og alle trenere/ledere skal tilbys opplæring. Alle barn blir sett, det er tydelig kommunikasjon i alle ledd, og klubben får et stort og kompetent nettverk.

 

Virksomhetsidé

IL TRYs virksomhetsidé er:

Med engasjement og frivillighet skaper IL TRY mestring, glede og sosial tilhørighet gjennom allsidige aktiviteter i nærmiljøet.

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

 

Hovedmål

Hovedmålet til IL TRY er:

IL TRY skal være det fleridrettslaget i Oslo med størst engasjement, best miljø og minst frafall i aldersbestemte klasser.

Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av ulike delmål – og innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å oppnå målene.

 

Nabolagsklubben TRY

TRY har status som Nabolagsklubb, klubben for deg og ditt nabolag. Statusen er gitt av Oslo Idrettskrets fordi TRY er et idrettslag som drives slik idrettens organisasjoner ønsker at idretten skal drives – inkluderende, lokal og med vekt på at flest mulig i nabolaget skal kunne være med – lav medlemskontingent, lave treningsavgifter, mikroskopisk administrasjon, bruk av lokale anlegg og naturen utenfor døren. Nabolagsprogrammet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle.

Høsten 2020 ble TRY sammen med 25 andre idrettslag tatt opp i programmet. Les mer om hva det innebærer her.